До
Microsoft България

Копие до:
Института за български език при БАН


 

СТАНОВИЩЕ

на
Института по математика и информатика към БАН
относно клавиатурните подредби в Windows 7

Изх. № 425 от 11. V. 2009 г.


 

     Институтът по математика и информатика към БАН изразява становището си, че новата операционна система Windows 7 трябва да бъде съобразена с българските национални стандарти в областта на клавиатурните подредби.

     Нашето становище е, че Windows 7 трябва да бъде съобразен с ПрБДС 5237 „Клавиатурни подредби на устройства за писане на български език“. Това означава, че в Windows 7 трябва да има две клавиатурни подредби за писане на български език и това трябва да са двете подредби, стандартизирани в ПрБДС 5237. Това са подредбите БДС и Фонетична.

     Приложено ви изпращаме мотивите, поради които Windows 7 трябва да бъде съобразен с ПрБДС 5237, и мотивите, поради които Windows 7 не трябва да включва други подредби за писане на български език, освен стандартните.
 
 
 
 

Мотиви, поради които Windows 7 трябва да бъде съобразен с ПрБДС 5237

     Този проектостандарт е разработен от ИМИ към БАН и ИБЕ при БАН и от името на тези два института е внесен в БИС на 15 март 2005 г (вх. № 13-00-02). Той беше приет на заседанието на ТК 80 на БИС, състояло се на 5 декември 2006 г. от 11 часа в зала Б-5 на БИС - протокол № 002/05.12.2006 г. В България все още няма приет национален стандарт за клавиатурни подредби за компютри и GSM апарати и затова през изминалите четири години ПрБДС 5237 се използва на мястото на липсващия национален стандарт.

     През 2006 г. излезе учебното помагало по информационни технологии за пети клас „Компютърът в моя свят“, одобрено от МОН. Това помагало е съобразено с ПрБДС 5237 и вече трета година по това помагало учат българските петокласници.

     На 30 януари 2007 г. излезе финалната версия на Windows Vista. Тази операционна система също е съобразена с ПрБДС 5237 поради това, че през 2007 г. още нямаше приет национален стандарт за клавиатурни подредби за компютри. Windows Vista вече се използва от около 20% от потребителите и този процент непрекъснато нараства.

     За съжаление още не е завършила процедурата по приемането на ПрБДС 5237, но в момента има създадена целева работна група, която трябва да довърши тази процедура. В тази група членува голяма част от екипа, разработил ПрБДС 5237. Надяваме се, че в кратък срок работната група ще завърши работата си и ПрБДС 5237 ще добие статута на национален стандарт. Също така се надяваме, че при приемането на новия национален стандарт няма да се правят промени по същество, а само ще се коригира техническото оформление на стандарта. Тази наша надежда се базира на факта, че поради широкото си използване ПрБДС 5237 вече е част от наложилата се практика. Освен това до момента това е единственият проектостандарт за клавиатурни подредби за компютри, който е официално внесен в БИС.

     В ПрБДС 5237 има много нови моменти, които вече оказват положително влияние върху практиката. В този проектостандарт бяха предвидени клавиши за българските двойни кавички, за дългото тире и за буквата И ударено. Това повлия върху българските печатни медии, които сега масово използват български двойни кавички и И ударено, докато до излизането на Windows Vista повечето от тях ползваха обикновени двойни кавички и буквата Й на мястото на И ударено.

     В ПрБДС 5237 за първи път беше стандартизирана фонетичната клавиатурна подредба и това даде възможност Windows Vista да стане първата версия на Windows, която включва фонетиката като стандартно инсталирана клавиатурна подредба. При стандартизирането на фонетичната подредба трябваше да се реши кое е правилното фонетично съответствие на буквата „В“. Според „Нов правописен речник на българския език“, който е издание на ИБЕ, правилното фонетично съответствие на „В“ е латинската буква „V“. Това е така и според законът за транслитерацията, който е разработен в рамките на проекта „Разбираема България“. От друга страна има наложила се практика, според която буквата „В“ съответства на клавиша „W“. Поради това беше изключително трудно да се вземе решение на кой клавиш да бъде поставена буквата „В“ при фонетичната подредба. При помощта на медиите беше проведено национално обсъждане на този въпрос. Също така беше проведено социологическо проучване, което показа, че две трети от анкетираните смятат, че е по-правилно буквата „В“ да е на клавиша „V“. На базата на всичко това беше взето решение да се направят корекции при стандартизирането на фонетичната подредба. Тези промени не се приемат еднозначно. Част от потребителите приветстват новата фонетика, като отбелязват, че тя е значително по-логична и по-удобна от старата. Голяма част от потребителите заявяват, че са свикнали с по-стар вариант на фонетичната подредба и ще продължат да използват варианта, с който са свикнали, защото не желаят да променят навиците си.

     Въпреки че съществува недоволство поради това, че буквата „В“ вече е на клавиша „V“, това не може да бъде причина за отхвърляне на стандарта, защото ако беше взето обратното решение, недоволството би било много по-голямо. Това се вижда от резултатите от проведеното национално обсъждане и социологическата анкета.
 
 
 
 

Мотиви, поради които Windows 7 не трябва да включва други подредби за писане на български език освен подредбите БДС и Фонетична, които са стандартизирани в ПрБДС 5237

     В бета версията на Windows 7 има три клавиатурни подредби, които не отговарят на ПрБДС 5237. Това са Bulgarian Latin, Bulgarian Typewriter и Bulgarian Phonetic Traditional. Това прави общо пет подредби за писане на български език. Две от тези подредби са варианти на подредбата БДС, две са варианти на подредбата Фонетик и една подредба, която по същество е недоразумение, наследено от по-стари версии на MS Windows.

     Наличието на толкова много подредби за писане на български език ще затрудни и обърка българския потребител. Има голяма вероятност той да не успее да разпознае своята подредба измежду предложените му пет варианта. Например потребителят може да сбърка и да инсталира подредбата Bulgarian Latin вместо Bulgarian Phonetic. Такава грешка би била забелязана незабавно и веднага би била отстранена. По-неприятно би било, ако инсталира Bulgarian Typewriter вместо Bulgarian. Тази грешка потребителят ще забележи чак когато се опита да напише дълго тире или някой друг от знаците, които са включени в подредбата Bulgarian, но не са включени в Bulgarian Typewriter. Дори тогава потребителят едва ли ще разбере какво става и ще остане в недоумение защо дългото тире не се изписва. Тоест наличието на две близки подредби е много по-объркващо от наличието на две коренно различни подредби. Ако в Windows 7 има две фонетики, много от потребителите няма да могат да ги различат, а ще си мислят, че фонетиката е една, но част от буквите се местят по неведоми за тях причини. Пример за подобно объркване е клавишът с вертикалната черта. Повечето потребители не знаят къде е този клавиш. Те знаят, че клавишът е някъде вдясно, но не могат да кажат на кой ред точно се намира. Малцина са тези, които са забелязали, че този клавиш се мести и при различните клавиатури е на различна позиция.

     Ето мотивите защо всяка от гореспоменатите три подредби не трябва да бъде една от стандартно инсталираните в Windows 7.

     За Bulgarian Latin. Това по същество е стандартната подредба QWERTY, която е нужна за писане на латиница, но не и за писане на български език. Българският език ползва кирилица и в нашия речник няма думи, които да се изписват на латиница. Ако имаше нужда от подредбата Bulgarian Latin, би имало нужда и от Russian Latin, каквато няма и не може да има.

     За Bulgarian Typewriter. Тази подредба е включена в ПрБДС 5237, но не като компютърна подредба, а като подредба за пишещи машини. Вярно е, че тази подредба я имаше стандартно инсталирана в Windows XP, но хората, които са свикнали с нея, няма да имат никакъв проблем да ползват подредбата Bulgarian, защото тази подредба е същата с единствената разлика, че са добавени някои символи. Хората свикнали на Bulgarian Typewriter дори не биха забелязали, ако подредбата е Bulgarian. Обратно не е така заради това, че в Bulgarian има повече символи.

     За Bulgarian Phonetic Traditional. Това е един от старите варианти на фонетиката, които се използваха широко преди фонетичната клавиатура да бъде стандартизирана. Тези стари варианти се използват от много хора. Фактически в момента тези хора са повече от ползващите стандартната фонетика и вероятно това ще е така още дълго време. Тези хора биха се зарадвали, ако Bulgarian Phonetic Traditional бъде стандартно включена в Windows 7, защото това би им спестило петте минути, които сега са им нужни, за да намерят стар вариант на фонетиката и за да го инсталират. Въпреки това добавянето на тази подредба би било сериозна грешка. Това би спестило на всеки от тези хора по пет минути, но ще донесе сериозни вреди и неудобства за в бъдеще. Не случайно предишното ръководство на Microsoft България беше достатъчно мъдро и не се поддаде на това изкушение. Те не включиха тази подредба нито в Windows XP, нито в Windows Vista. Спомняте си по времето, когато излизаше Windows XP, колко хора бяха недоволни от това, че не е включена никаква фонетика. По-късно се оказа, че позицията на Microsoft България да изчака стандартизирането на фонетиката е била правилна. Ако тогава в XP беше включена фонетична подредба, в която на „V“ стои „Ж“ вместо „В“, тази грешка би останала завинаги и нямаше да има никаква възможност тя да се коригира в по-късен момент.

     Защо включването на две фонетични подредби в Windows 7 би създало сериозни проблеми за в бъдеще? Защото новите потребители няма да знаят коя от двете да инсталират. За хората, които знаят, че им е нужна старата фонетика, им трябват само пет минути за да я намерят и да я инсталират, но на тези, които не знаят какво им е нужно, ще им трябва много повече време, за да потърсят литература по въпроса и да я прочетат. Най-вероятно повечето няма да прочетат нужната литература, а ще инсталират напосоки една от двете фонетики. Това ще доведе до хаос, защото на половината компютри ще бъде инсталирана старата, а на другите новата фонетика. Голяма част от потребителите ще им се налага непрекъснато да превключват от едната фонетика на другата, а това ще създаде сериозни неудобства.

     Допълнителен проблем е това, че подредбата Bulgarian Phonetic Traditional е леко сбъркана. В нея липсват символите дълго тире и българските двойни кавички. Това допълнително ще обърка потребителите, защото в Bulgarian Phonetic тези символи ги има. Не е ясно откъде е взет вариантът Bulgarian Phonetic Traditional, защото той е различен от подредбата Old Phonetic, която е сложена на сайта на Microsoft България. Old Phonetic също е сбъркана, дори повече, защото в нея освен символите дълго тире и българските двойни кавички липсват още №, € и §.

     Разбира се, на страницата на Microsoft България трябва да има вариант на старата фонетика, за да могат хората, които са свикнали с нея, да си я инсталират. Все пак този вариант трябва да включва същите символи, които са включени в подредбата Bulgarian Phonetic. Така потребители ще се объркват по-малко. Освен това на страницата на Microsoft България трябва да се предлагат за инсталиране и подредбите, стандартизирани в ПрБДС 5237 (Bulgarian и Bulgarian Phonetic, т.е. новата БДС и новата фонетика). Това е нужно за потребителите на Windows XP, които нямат новия БДС и нямат никаква фонетика, нито нова, нито стара.
 
 


 
Пишете ни: (защитен e-mail)
 Обратно към: